Foscam Polska Dystrybutor sklep online
Regulamin akcji Kup zestaw bezprzewodowy Foscam FN3104W a puszkę montażową FAB99 otrzymasz za 1 zł

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Premiowej określa zasady i warunki przyznania nagrody za zakup określonych w Regulaminie produktów w ramach akcji marketingowej zwanej w dalszej części Regulaminu „Akcją promocyjną”.

 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest firma K&L P.P.H.U. Leszek Jeleń z siedzibą w Jankowicach, przy ulicy Raciborskiej 48, w dalszej części Regulaminu zwana „Organizatorem”.

 3. Przez cały okres trwania Akcji promocyjnej niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ipfoscam.pl.

 4. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki określone w Regulaminie, która zaakceptuje postanowienia Regulaminu akcji marketingowej w jego aktualnej wersji, w dalszej części Regulaminu zwana „Uczestnikiem”.

 5. Uczestnikami Akcji promocyjnej nie mogą być pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia. Organizator zastrzega sobie możliwość pobierania pisemnych oświadczeń od Uczestników, dotyczących spełniania tego warunku.

 6. Uczestnictwo w Akcji promocyjnej jest dobrowolne i zależy od wyłącznej decyzji Uczestnika.

II. CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Akcja promocyjna trwa w okresie od 23.10.2018 roku do 05.11.2018 roku lub do wyczerpania zapasów.

 2. W czasie trwania Akcji promocyjnej Uczestnik ma możliwość dokonania zakupu Produktu Promocyjnego: zestaw bezprzewodowy Foscam FN3104W, uprawniający do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Akcji promocyjnej lub zmiany zasad prowadzenia, jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące lub ograniczające przeprowadzanie akcji promocyjnych tego rodzaju. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.ipfoscam.pl.

III. PRODUKTY PROMOCYJNE

Akcją promocyjną objęty jest produkt: zestaw bezprzewodowy Foscam FN3104W, w dalszej części Regulaminu zwany „Produkt Promocyjny”.

IV. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej należy: dokonać w czasie trwania Akcji promocyjnej zakupu 1 sztuki Produktu Promocyjnego.

 2. Zamówienia należy przesyłać droga mailową na adres: biuro@foscam-polska.pl, przedstawiciel@foscam-polska.pl, info@ipfoscam.pl lub za pośrednictwem strony internetowej www.ipfoscam.pl.

 3. Dokumentem potwierdzającym nabycie Produktów Promocyjnych jest paragon fiskalny lub faktura VAT, zwane w dalszej części Regulaminu „Dowodami Zakupu”.V. NAGRODY W AKCJI PROMOCYJNEJ ORAZ WARUNKI ICH PRZYZNAWANIA

1. Uczestnicy, którzy spełnili warunki, o których mowa w pkt. 4. Regulaminu będą uprawnieni do otrzymania puszki montażowej za kwotę 1,00 PLN brutto za zakup Produktu Promocyjnego.

2. Nagroda przewidziane w pkt. V.1. zwana jest w dalszej części Regulaminu „Nagrodą”.

3. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej Sprzedaży Premiowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz.2032 z późn. zm ).

4. Wartość nagrody związanej ze Sprzedażą Premiową nie przekracza 760,00 zł, w związku z czym zgodnie z art. 21 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Uczestnik Sprzedaży Premiowej jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagrody.VI. WYDANIE NAGRÓD

1. Warunkiem wydania Nagrody jest spełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania, w tym zmianę tych danych przed doręczeniem Nagrody lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających jej przekazanie.

3. Uczestnicy nie mogą żądać wymiany Nagrody na inną, ani żądać wymiany Nagrody na jej równowartość w gotówce.

 

VII. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej powinny być składane w formie pisemnej na adres email biuro@foscam-polska.pl lub na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia dokonania przez Uczestnika potwierdzenia zakupu bądź od dnia otrzymania przez Uczestnika Nagrody.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres oraz powody złożenia reklamacji i opis żądania.

3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika, który wniósł reklamację.

4. Od rozstrzygnięcia przez Organizatora reklamacji, Uczestnik ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Organizatora do odwołania się do Organizatora. Ponowne rozstrzygnięcie przez Organizatora reklamacji i wydanie decyzji w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia odwołania ma charakter ostateczny i powiadomienie Uczestnika, który je wniósł o wynikach postępowania odwoławczego, wyczerpuje tryb tego postępowania.

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

1. W przypadku zaakceptowania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu należytego przeprowadzenia Akcji promocyjnej, w tym wysyłki Nagrody na adres wskazany przez Uczestnika.

2. Uczestnik może dodatkowo wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz do przesyłania mu informacji handlowych na podany przez niego adres korespondencji e-mail. Wyrażenie tych zgód jest dobrowolne.

3. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych i ich poprawiania.IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

2. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie do danego zakupu dokonanego przez Uczestnika na podstawie niniejszego Regulaminu.

3. Niniejsza Akcja promocyjna, której warunki zostały określone przez Organizatora powyżej, nie jest grą losową, której wynik zależy w szczególności od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 471 ze zm.).

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

5. Wszelkie spory związane z interpretacją niniejszego Regulaminu lub z Akcją promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych mają charakter wyłącznie informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

   Organizator:

K&L P.P.H.U. Leszek Jeleńdo góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl